Ji Merceka Jineolojiyê Efrîn

Akademiya Jineolojî:

Dema em bi perspektifa Jineolojî ya bi rêbaza li ser rastiya jinê xwe digîne heqîqetê, li ser Efrînê lêkolîn dikin, daneyên ku derkiven pêş bala mirovan dikişîne. Bi qasî ku erka Jineolojî ya damara şaristaniya demokratik lêkolin û ronî bike heye, ew qas jî xwedî erke ku mekanîzmaya wê ya wateyî û binyadî ava bike jî heye. Li ser vê bingeh û perspektdifê lêkolîn û lênerîna Efrînê bêtir bi wate dibe.

Em bi teza ku Jineolojî, “Zanista li der û dorê jinê pêş bikeve yekemîn gava ku ber bi civaknasiyê ve bê avêtin e” ketin rê û me xwest li ser dîrok û çanda Jinê ya li Efrînê lêkolîn bikin. Em dixwazin bi rêbaza Jineolojiyê çand û dîrokê ku şaristaniya dewletî sero bin kiriye ji nûve lêkolîn bikin û rastiyê ronî bikin. Dema em bi tespîta ku zanistî şiroveya wateyê ya pêşketî ye, dikevin rê û li dijî hişmendiya pozitivizminê ya ku bûyer û rûdanan ji hev perçe dike, rastiya ku her tiştî têkiliyên wan bi hevve heye esas digirin. Em berxewdana Efrinê ya dîrokî û civakî jî li ser vê bingehê û zanebûnê digirin dest. Berxwedana Efrînê bi vê perspektifê lêkolîn dikin.

Em di vê dosyaya nûçeyê de li ser milê Efrînê ya ku damara şaristaniya demokratîk ku bingeha xwe ji hêza jinê û baweriya gelan digirin rawestiyan. Di lêkolînê de em gihiştin gelek daneyên ku salnameya bajar, avakirina bajar, pergala parastinê, şopa çanda Îştarê, ziyaretgehên navê xwe ji jinê girtine, çanda jiyana komînal, zimanê jinê û qada berxwedanê ya Geliyê Jinê û şikeftinan yên şopa jinê li ser heye. Li ser her buhostek ax, li ser her kevirekî û li ser her dîwarekê gundekî yê Efrînê şopa çanda neolitik xwe dide der. Li pêş her malê alav û amûrek neolitik me bi dirokê ve girê dide. Çand û dîroka Efrînê ya civakî îro li dijî artêşa duyemîn mezin a NATO xwe diparêze û li ber xwe dide. Armanca vê dosyayê ewe ku bajarê herî biçûk yê Kurdistanê îro li dijî hêzên herî mezin û teknolojiya herî pêşketî ya şer çawa di ber xwe dide. Berxwedana Efrînê ya ku şîfreyên şaristaniya demokratik di nava civakîbûn û axa xwe de çandiye, îro nîşan dide çawa li dijî dewletên şaristanî li ber xwe di ber xwe didin. Îro gelên Efrînê ku bi berxwedana xwe manîfestoyê dinivîsin, girînge koka wê ya ji çanda dîrokî û civakî digire bê dîtin. Dema çanda civakî û dirokî ya berxwedana bajar bê fam kirin divê rastiya çanda jinê jî bê dîtin. Divê cewherê civakîbûna jinê bê famkirin û dîtin. Wê demê dê bê dîtin ku şerê li ser Efrînê tê meşandin şerê li ser paradigmayê pêş dikeve. Ji ber ku agahiyên di hişmendiya şaristaniyên dewletî de hêj zindî mane, dibe sedem ku êrîş bikin. Ji ber vê yekê lêkolîna hafizeya Şaristaniya Demokratîk bêtir bi wate dibe.

Li bajarê Efrînê ku li ser hemû dar, ber, war û şopên mirovan navê jinê, çand û baweriya gelan heye, reng û çanda jinê li her derê derdikeve pêş. Di salnameya bajar, avakirina bajar, parastin, şopa çanda Îştarê, ziyaretgehên li ser navê jinê hatine avakirin, zimanê jin di axivin, geliya jinê û şikeftên jinê û gelek qadên din şop, reng û ruyê jinê xwe nîşan dide. Di broşüre Ji Merceka Jineoloji Efrîn ji 5 beşan pêk tê şopa çanda jinê ya li Efrînê, bi berfirehî ronî dibe…

Kurdi Ji Merceka Jineoloji Efrin jineoloji (PDF)

عفشين من مىظىس (مجهش) الجيىىلىجيا
مقذمة

خحن هدبؼ ههج خهُهت االإغؤة، مً زلاُ ؤقٍاع الجُىىلىظُا، لىهل بلى الخهُهت، وهبدض في مىيىع غكغًٍ، االإػلىماث التي ؾخظهغ ؾىف حك ّض اهبخاه الىاؽ. بهضع ما جٍىن وظُكت الجُىىلىظُا، والتي هي غهب الخًاعة الضًمهغاَُت، البدض وحؿلُِ الًىء غليها، لها وظُكت ؤزغي وهي بىاء آلُتها االإػىىٍت والبيُىٍت. بط مً زلاُ هظا الك ٌِغواالإبضؤ ًٌدؿب البدض والخدلُل في مىيىع غكغًٍ مػجى ؤيثر.

واهُلانا مً قغيُت ؤن الجُىىلىظُا “هي الػلم الظي ًخُىع خىُ االإغؤة، وهي الخُىة الأولى هدى غلم الاظخماع”، غملىا وؤعصها ؤن هبدض غً جاعٍش وزهاقت االإغؤة في غكغًٍ. هبخغي مً زلاُ ههج الجُىىلىظُا ؤن هبدض مً ظضًض في الخاعٍش والشهاقت التي جد ّغقذ غلى ًض الخًاعة الضولخُت، لدؿلُِ الًىء غلى الخهُهت. خحن وػخمض في غملىا ؤن الػلم هى جكؿحر االإػجى االإخُىع، ووػمل يض الػهلُت الؤًجابُت التي جه ّؿم الأخضار واالإجغٍاث، ًٍىن ؤؾاؽ الػمل لضًىا هى الخهُهت التي جهىُ ؤن ظمُؼ الأقُاء مغجبُت مؼ بػًها البػٌ. ؤًًا وػخمض غلى طلَ في مهاومت غكغًٍ الخاعٍسُت والاظخماغُت.

جىاولىا في هظا االإلل الخبري مىيىع غكغًٍ، التي جم ّشل غهب الخًاعة الضًمهغاَُت، والتي حػخمض في ؤؾاؾها غلى نىة االإغؤة وبًمان الكػىب. في هظا البدض جىنلىا بلى الٌشحرمً االإػلىماث يـ: جهىٍم االإضًىت، بىاء االإضًىت، هظام الضقاع، ؤزغزهاقت غكخاع، االإؼاعاث التي ؾ ّمُذ بإؾماء اليؿاء، زهاقت خُاة الٍىمُىاُ، لؿت االإغؤة وؾاخت االإهاومت في واصي االإغؤة، والٌهىف التي غليها ؤزغاالإغؤة. في ًل قبر، غلى ًل حجغة، وغلى ظضاعًل نغٍت في غكغًٍ زمت ؤزغللشهاقت الىُىلُدُت. ؤمام ًل مجزُ ًىظض آلت هُىلُدُت جغبُىا بالخاعٍش. والُىم، زهاقت وجاعٍش غكغًٍ االإجخمػُت جدمي وجضاقؼ غً هكؿها يض ؤيبر زاوي ظِل في خلل الىاجى. الهضف مً هظا البدض هى الٌكل غً يُل ؤن ؤنؿغ مضًىت في يغصؾخان الُىم جضاقؼ غً هكؿها يض الهىي الأيبروالخٌىىلىظُا لأيثرجُىعا. مهاومت غكغًٍ، التي جمخلَ مكاجُذ الخًاعة الضًمهغاَُت في مجخمػا وجغابها، باجذ عمؼا للمهاومت يض الضوُ الخًاعٍت. الُىم قػىب غكغًٍ، التي جٌخب

عؾالتها مً زلاُ االإهاومت، مً االإهم ؤن جغي ظظعها الشهافي والخاعٍخي والاظخماعي. خحن ًخم قهم الشهاقت االإجخمػُت والخاعٍسُت الإهاومت االإضًىت ًجب قهم خهُهت زهاقت االإغؤة ؤًًا؛ ًجب قهم الجىهغ االإجخمعي للمغؤة. خُيئظ ؾجري ؤن الخغب غلى غكغًٍ ًُؼٍض الخغب غلى الك ٌِغ. لأن االإػلىماث التي لاجؼاُ خُت في غهلُت الخًاعاث الضولخُت حؿضو ؾببا للهجىم. لظا البدض ًؼٍض مً مػجى خاقظت الخًاعة الضًمهغاَُت ؤيثر.

في مضًىت غكغًٍ، غلى ًل الأشجاعوالأمايً وآزاعالؤوؿان ًىظض اؾم االإغؤة، وزهاقت ومػخهضاث الكػىب، جظهغزهاقت االإغؤة في ًل مٍان. جهىٍم االإضًىت، بىاء االإضًىت، هظام الضقاع، ؤزغزهاقت غكخاع، االإؼاعاث التي ؾ ّمُذ بإؾماء اليؿاء، لؿت االإغؤة، واصي االإغؤة، يهىف االإغؤة وؤمايً ؤزغي غضًضة جظهغلىن وؤزغوظه االإغؤة. ًخإلل بغوقىع ظُىىلىظُا غكغًٍ مً زمؿت ؤنؿام، ٌؿ ّلِ الًىء غلى ؤزغ زهاقت االإغؤة بكٍل ؤوؾؼ

عفشين من مىظىس (مجهش) الجيىىلىجيا

Jineolojî Merceğinden Efrîn

GİRİŞ
Kadın gerçeğine dayalı bir araştırma yöntemi ile hakikate ulaşılabileceğinin bilimi olan Jineolojî perspektifi ile Efrîn’i ele aldığımızda ulaştığımız veriler dikkat çekiyor. Jineolojî’nin demokratik uygarlık damarını araştırmak ve açığa çıkarmak kadar bunun anlamsal ve yapısal mekanizmalarını oluşturma yükümlülüğü bulunmakta. Efrîn direnişini bu perspektif üzerinden değerlendirmek de ayrıca önem kazanıyor.
Jineolojî, “Kadın etrafında geliştirilecek bir bilimin doğru sosyolojiye atılacak ilk adım olduğu” tezi ile yola çıktı. Jineolojî ile devletli uygarlık tarafından tersyüz edilmiş olan gerçeklerin yeniden anlamına kavuşması amaçlanıyor. Bilimin en gelişkin anlam yorumu olduğu tespitinden yola çıkarak pozitivizmin olay ve olguları birbirinden koparan parçalayıcı bilim anlayışına karşı her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ve birbirini tamamladığı gerçeği esas alınmaktadır. Tarihsel ve toplumsal anlamda büyük bir anlam ifade eden Efrîn direnişini de bu perspektif üzerinden ele almakta.
Bu 5 bölümlük broşürde demokratik uygarlık damarının temel güçleri olan kadınların, inançların ve halkların izini taşıyan Efrîn’de şehrin takvime göre yapılanmasından savunma sistemine, İştar kültürünün izini taşıyan tarihi mekanlarından kadın isimlerini taşıyan ziyaretlerine, komünal ritüellerinden sadece kadınların konuştuğu kadın diline, direnişe mekan olan kadın vadisinden kadın mağaralarına kadar çok sayıda veriye yer veriliyor. Her karış toprağında, her köyünde neolitik kültürün izini taşıyan, her bir evin önünde neolitik bir tekniğin olduğuna rastlanılan Efrîn’in tarihsel toplumsal dokusunu anlamak bugün NATO’nun en büyük ikinci ordusuna karşı direnişini anlamayı da sağlayacak. Dosyanın amacı Kürdistan’ın en küçük kentlerinden birinin dünyanın en büyük güçlerine karşı direnişini anlamlandırmak kadar demokratik uygarlığın şifrelerini tarihinde, toplumunda, coğrafyasında taşıyan Efrîn’in devletli uygarlık karşısındaki direnişini anlamaktır.
Efrîn’de adeta direnişin manifestosunu yazan halkların temsil ettiği tarihsel toplumsal dokuyu anlamak çok önemlidir. Bu tarihsel toplumsal dokuyu anlamaya çalışırken kadın gerçeğine dayalı bir araştırma yöntemini ve kadının sosyolojinin özü olduğu belirlemesine dayanmak tarihi doğru anlamanın temel yöntemlerinden biridir. O zaman bugün Efrîn’de yaşanan savaşın neden paradigmaların savaşı olduğu daha net açığa çıkmaktadır. Çünkü devletli uygarlığın hafızasında canlı olan bu bilgiler aynı zamanda onların saldırma gerekçeleridir. Demokratik uygarlığın hafızasını bu anlamda araştırmak önem kazanmaktadır.
Kadınların, inançların ve halkların izini taşıyan Efrin’de şehrin takvime göre yapılanmasından savunma sistemine, İştar kültürünün izini taşıyan tarihi mekanlarından kadın isimlerini taşıyan ziyaretlerine, sadece kadınların konuştuğu dilden, direnişe mekan olan kadın vadisi ve kadın mağaralarına kadar çok sayıda veri bulunuyor. 5 bölümden oluşan Jineoloji Merceğinden Efrîn broşüründe bunlar anlatılacak.

Tirki Jineoloji Merceğinden Efrin

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *